Cíle a poslání

Jaké je naše poslání

Usilujeme o zachování co největší míry soběstačnosti seniorů. Na základě osobních přání a potřeb vytváří podmínky pro jejich důstojný život. Za tímto účelem poskytuje pobytové, stravovací, sociální, zdravotní a rehabilitační služby.

Jaké máme cíle

  
poskytovat služby na základě přání a potřeb klientů prostřednictvím individuálního plánování s ohledem na podporu co největší míry soběstačnosti a s respektováním základních práv a svobod,
  
zajistit podmínky pro plnohodnotný život tak, aby se co nejvíce přiblížil běžnému životu a tím snižovat rizika sociálního vyloučení,
  
podporovat rodinné vztahy a vztahy s blízkými, zprostředkovat komunikaci s místní komunitou,
  
vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času a pro zapojování do zájmových aktivit,
  
zvyšovat odbornost zaměstnanců a jejich vzděláváním zajistit podmínky pro kvalitní týmovou spolupráci.

Jakými zásadami se řídíme

  
individuální přístup na základě přání a potřeb klienta,
  
jednání s klientem jako s rovnocenným partnerem,
  
dodržování základních práv a svobod, zejména se zdůrazněním práva volby trávení volného času,
  
informovanost klienta a veřejnosti srozumitelnou formou,
  
poskytování služeb kvalifikovanými pracovníky.

Naší cílovou skupinou

jsou osoby, které se dostaly do nepříznivé situace z důvodu věku, snížené soběstačnosti nebo zdravotního stavu. Z tohoto důvodu nemohou žít ve svém původním domácím prostředí a potřebují podporu jiné osoby. Služba je určena obyvatelům města Žatec a jeho spádových obcí, kteří jsou starší 63 let.