Informace o zpracování osobních údajů

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, (dále jen „ Domov ”) jako Správce osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které musí zpracovávat v souladu s platnou legislativou a vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Většina osobních údajů klientů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Domovu danými zákony a předpisy. Na taková zpracování osobních údajů a subjektů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu klientů.

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu s lhůtami uvedenými v zákoně o archivnictví. Po dobu archivace jsou osobní spisy uloženy v uzamčených prostorách Domova. Poté jsou osobní údaje skartovány.

Na Domov je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem, osobně nebo prostřednictvím datové schránky.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852
438 01 Žatec

Datová schránka: umdhn3i
Web: www.dpszatec.cz

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů:

email:
telefon: 727 809 453

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné, může:

  
požádat správce o vysvětlení,
  
požádat správce, aby odstranil takto vzniklý stav,
  
požádat správce o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

Nevyhoví-li správce požadavku, má subjekt údajů právo podat stížnost na dozorový úřad, tedy:

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
web: www.uoou.cz

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css